CBSE X Toppers

YEAR 2018-2019

DIVYAM PAHUJA
97%

ANIRUDH MEHTA
96.8%

HARSHIT RASTOGI
96.2%

MADHAV SHEKHAR SHARMA
96.2%

YEAR 2017-2018
YEAR 2016-2017
YEAR 2015-2016
YEAR 2014-2015
YEAR 2013-2014